Close
کت های دزفول
میثم .
نقدها:
گزارش
کَت، حفره هایی برای فرار از گرما
توصیه شده توسط کاربر

کَت (cat) حفره های غار مانندی هستند در دل صخره های اطراف روز دز در دزفول که مردم برای فرار از گرمای طاقت فرسای تابستان و آب تنی به آنجا پناه می برند.
در حاشیه رود دز تعداد زیادی از این کت ها وجود دارند که اکثر آنها شخصی یا متعلق به سازمان ها و نهادهای مختلف می باشند. در منطقه کوپیته تعداد زیادی کت با امکانات مناسب برای کرایه وجود دارند که معمولا در تابستان بازار کرایه آنها داغ می باشد.
#دز
#دزفول
#کَت

نوع سفر:
تاریخ سفر: