Close
خانه مرعشی
امید خدایاری
نقدها:
گزارش
خانه تاریخی مرعشی
توصیه شده توسط کاربر

شاید بهترین چشم انداز برای دیدن سازه های تاریخی شوشتر و عکاسی، خانه تاریخی مرعشی باشه، این خونه زیبا در دوره قاجار برای سید محمد حسن خان مرعشی از خوانین آن منطقه ساخته شد، خانواده مرعشی مدتی در این خانه زندگی کردند تا اینکه در زمان پهلوی قسمت های دیگه ای به خانه افزوده شد. یکی از قسمت های خونه شوادان است که جزء خاصی از معماری شوشتر می باشد که به خاطر دمای خنک آن، محلی برای مقابله با گرما در خونه های شوشتر بوده است. تا چند سال پیش خانواده مرعشی همچنان در این خانه زندگی می کردند تا اینکه به دلیل قدمت تاریخی این خانه، شهرداری آن را از این خانواده خرید. در حال حاضر این خانه دفتر پایگاه میراث جهانی سازه های آبی است.
برای دیدن این خونه می توانید از کوچه کناری مجموعه آبشارها بعد از گذر از سربالایی کوتاهی به خانه برسید.

نوع سفر:
تاریخ سفر: