Close
شهر باستانی اصطخر
شکوفه.
نقدها:
گزارش
شهر تاریخی استخر
توصیه شده توسط کاربر

در ۴۵ کیلومتری شیراز ، ۷کیلومتری تخت جمشید و۳کیلومتری نقش رجب ویرانه های شهر استخر در مرودشت دیده میشود.این شهر بزرگترین شهر در دوران خود بوده و چهار دروازه داشته که امروزه یکی از آنها در سرپیچ مرودشت ارسنجان قرار دارد.استخر بزرگترین و آبادترین بخشهای ایران باستان بوده واکنون ویرانه هایی از آن بجا مانده که تخت طاووس گویند. مهمترین پرستشگاه ایران در استخر قرارداشته و پادشاهان ساسانی در این عبادتگاه تاج گذاری میکردندودرطول تاریخ همیشه پادشاهان آرزوی تسخیر این شهر را داشتند.

نوع سفر:
تاریخ سفر: