خانه تاریخی داروغه
زینب مهرآبادی
نقدها:
گزارش
خانه تاریخی داروغه
توصیه شده توسط کاربر

خانه تاریخی داروغه مشهد به دستور یوسف خان هراتی ساخته شده است. این خانه اولین خانه ای در مشهد بوده که شومینه و حمام خصوصی داشته. گفته می شود تزئینات و پله های دو طرفه این خانه الگوبرداری از معماری روسی است. جالب است بدانیم طرح بازسازی خانه جایزه
2016میراث آسیا_ اقیانوسیه یونسکو را دریافت کرده است.

نوع سفر:
تاریخ سفر: