Close
آتشدانهای سنگی دوگانه
Yannar
نقدها:
گزارش
آتشدان های سنگی
توصیه شده توسط کاربر

در سمت راست جاده ای که به شولستان منتهی میگردد دو آتشدان سنگی بچشم میخورد که از سنگ کوه تراشیده اند که شکل مکعب ناقص توگرد دارند و یکی از دیگری اندکی بزرگتر است اما مشخصات و تزیینات هردویکی است. حالت هردو سکو به چهار طاقی میماند که راستش کوچکتر از قاعده اش میباشد‌بنظر اکثر دانشمندان این آتشدان های سنگی محل بر افروختن آتش مقدس بوده است.

نوع سفر:
تاریخ سفر: