Close
بنای سلطان عبد الصمد
Nedajrg
نقدها:
گزارش
بنای سلطان عبدالصمد
توصیه شده توسط کاربر

در بازدید از میدان مردکا در یک ضلع ساختمان زیبایی وجود دارد به نام بنای سلطان عبدالصمد. داخل ساختمان بازدید نداشت ولی نمای زیبا به خصوص پلکان مارپیچ و برج ساعت وسط آن حسابی سوژه عکاسی شده بود. ظاهرا معمار این بنا و معمار مجسد جامک یک فرد هستند. برای رسیدن به میدان مردکا و مسجد جامک نزدیکترین راه رفتن به ایستگاه مترو مسجد جامک و بعد از اون ده دقیقه پیاده روی تا میدان استقلال هست.

نوع سفر:
تاریخ سفر: