Close
موزه خودرو نیاوران
نادر مزرعه شادی
نقدها:
گزارش
موزه خودرو نیاوران

شاید تنها بخشی از کاخ نیاوران که ارزش بازدید چندانی ندارد همین موزه خودرو در خروجی کاخ است. در کاخ سعدآباد هم موزه‌ی خودروهای سلطنتی تشکیل شده است و بهتر بود این دو موزه تجمیع می‌شدند تا در یک محل واحد امکان بازدید از خودروها وجود داشت. این موزه در قیاس با موزه هم نام خود در سعد آباد غنای کمتری دارد و بیشتر موتورهای فرزندان شاه به نمایش در آمده است و خودروها سهم کمتری دارند. علاوه بر خودروها یک سری عکس از زمان استفاده‌ی خودروها توسط خاندان سلطنتی به نمایش درآمده است. به نظر می‌رسد با توجه به سطح موزه دریافت هزینه‌ی بلیت جداگانه برای این بخش منصفانه نیست.

نوع سفر:
تاریخ سفر: