Close
شهر باستانی بیشاپور (معبد آناهیتا کازرون)
Saeedafrooz
نقدها:
گزارش
به از انتاکیه شهر شاپور
توصیه شده توسط کاربر

شاپور یکم، دومین پادشاه ساسانی و یکی از مقتدر ترین آنها بود. او در دوران سلطنت پر شکوهش بر سه امپراطور روم غلبه داشت. شاپور شهر بیشاپور را در رقابت با شهر انطاکیه ساخت. در ادامه به بررسی موقعیت شهر و آثار به جامانده در آن می پردازم.

نوع سفر:
تاریخ سفر: