Close
موزه سنگ
Roya.noori
نقدها:
گزارش
موزه سنگ هگمتانه
توصیه شده توسط کاربر

موزه سنگ در محوطه مجموعه باستانی تپه هگمتانه قرار دارد.
موزه سنگ بخش هویتی بسیار خوبی در قالب مجموعه ای از حکاکی ها و جنس سنگها از تاریخ همدان است که از مناطق مختلف همدان ،رزن و اسدآباد کشف و جمع آوری شده است.
این سنگها مربوط به قرن ششم،هشتم هجری قمری و دوره های سلجوقی ،صفویه ،قاجاریه و پهلوی است.
بخشی از این سنگها مربوط به پایه ستون دوره هخامنشی است که در تابستان کاخی همدان قرار داشته.
سنگهای قبر مربوط به دوره قاجار و پهلوی و آب نماهای مربوط به دوره صفوی و سلجوقی نیز در این موزه قرار دارد.
این سنگها در محوطه باز نگهداری میشوند

نوع سفر:
تاریخ سفر: