موزه کبریت تبریز
فرشاد شفیعی شهیدلو
نقدها:
گزارش
موزه کبریت تبریز
دیدن این جاذبه توسط کاربر پیشنهاد شده است

کارخانه کبریت سازی ستاره ممتاز تبریز ،ازاولین کارخانه های کبریت سازی ایران هست که در تبریز احداث شده است.اخیرا به همت مدیریت محترم این کارخانه،جناب آقای مهندس خوئی ،در بخشی از کارخانه،موزه کبریت احداث و آماده بازدید عموم گردشگران می باشد.گردشگران عزیز صبحها و در وقت اداری می توانند از کارخانه و این موزه که بطرز زیبائی آراسته شده،بازدیدکنند.

نوع سفر:
تاریخ سفر: