پارک ملی دریاچه های پلیتویک از شانزده دریاچه تشکیل شده و یکی از جاذبه های مهم گردشگری در کرواسی به شمار می رود که اغلب گردشگران فصل تابستان را برای بازدید از آن انتخاب می کنند ، بنابراین چهره این پارک و دریاچه های زیبایش در فصل زمستان از نظر بسیاری از گردشگران پنهان مانده. با لست سکند سفری به این دریاچه های یخ زده داشته باشید.

تصاویر رویایی از آبشار یخ زده پلیتویک در کرواسی ‏

تصاویر رویایی از آبشار یخ زده پلیتویک در کرواسی ‏

تصاویر رویایی از آبشار یخ زده پلیتویک در کرواسی ‏

تصاویر رویایی از آبشار یخ زده پلیتویک در کرواسی ‏

تصاویر رویایی از آبشار یخ زده پلیتویک در کرواسی ‏

تصاویر رویایی از آبشار یخ زده پلیتویک در کرواسی ‏

تصاویر رویایی از آبشار یخ زده پلیتویک در کرواسی ‏

تصاویر رویایی از آبشار یخ زده پلیتویک در کرواسی ‏

تصاویر رویایی از آبشار یخ زده پلیتویک در کرواسی ‏

تصاویر رویایی از آبشار یخ زده پلیتویک در کرواسی ‏

تصاویر رویایی از آبشار یخ زده پلیتویک در کرواسی ‏

تصاویر رویایی از آبشار یخ زده پلیتویک در کرواسی ‏

تصاویر رویایی از آبشار یخ زده پلیتویک در کرواسی ‏

تصاویر رویایی از آبشار یخ زده پلیتویک در کرواسی ‏

تصاویر رویایی از آبشار یخ زده پلیتویک در کرواسی ‏

تصاویر رویایی از آبشار یخ زده پلیتویک در کرواسی ‏

تصاویر رویایی از آبشار یخ زده پلیتویک در کرواسی ‏

‎%%18.jpg%%‎

تصاویر رویایی از آبشار یخ زده پلیتویک در کرواسی ‏

تصاویر رویایی از آبشار یخ زده پلیتویک در کرواسی ‏

تصاویر رویایی از آبشار یخ زده پلیتویک در کرواسی ‏

تصاویر رویایی از آبشار یخ زده پلیتویک در کرواسی ‏

تصاویر رویایی از آبشار یخ زده پلیتویک در کرواسی ‏

تصاویر رویایی از آبشار یخ زده پلیتویک در کرواسی ‏

تصاویر رویایی از آبشار یخ زده پلیتویک در کرواسی ‏

تصاویر رویایی از آبشار یخ زده پلیتویک در کرواسی ‏

تصاویر رویایی از آبشار یخ زده پلیتویک در کرواسی ‏

تصاویر رویایی از آبشار یخ زده پلیتویک در کرواسی ‏

تصاویر رویایی از آبشار یخ زده پلیتویک در کرواسی ‏

تصاویر رویایی از آبشار یخ زده پلیتویک در کرواسی ‏

تصاویر رویایی از آبشار یخ زده پلیتویک در کرواسی ‏

منبع : boredpanda