Close
خانه تاریخی داروغه
Mana
نقدها:
گزارش
نمایشگاه
توصیه شده توسط کاربر

خانه ای با صفا شبیه خانه هایی که برای برنامه های تلویزیونی طراحی می کنند. حضور مجسمه های مومی، تازگی رنگها و گلدانها و فرشها و ... مانع از این می شود که حس کنید توی این خانه واقعیتی در جریان بوده و پیش ازاین بازسازیها و فروش بلیط 3000 تومانی محل زندگی آدمهایی واقعی بوده و به صورت نمایشگاه و فروشگاه امروزی به دنیا نیامده است! کوچه مجاور خانه هم بخشی از این بازسازی نمایشی است و فروشگاهها و فروشنده هایی در لباس قاجاری دارد که می شود مجموعه را به چشم تفریحگاه و استراحتگاهی کوچک و جذاب دید و عکسهای با نمک هم در این مجموعه گرفت؛ اما سخت بشود به چشم یک اثر تاریخی به خانه نگاه کرد.

نوع سفر:
تاریخ سفر: