Close
خانه تاریخی داروغه
آزاده
نقدها:
گزارش
بازارچه
توصیه شده توسط کاربر

در کنار خانه تاریخی داروغه بازارچه قدیمی با غرفه‌هایی مانند آهنگری، پنبه زنی، حصیر بافی، سبد بافی و ... وجود دارد که خاطرات مشهد قدیم را برای مسافران زنده کرده است.

نوع سفر:
تاریخ سفر: