Close
حافظیه (مزار لسان الغیب)
انور محمدی
نقدها:
گزارش
آرامگاه لسان‌الغیب
توصیه شده توسط کاربر

خواجه حافظ شیرازی مرده است اما نامش هرگز نمی‌میرد. بنای زیبای حافظیه در دوره رضاشاه پهلوی به سبکی هنرمندانه ساخته شد. در ایام پرگردشکر شلوغی بیش از حد حافظیه گاهاً صف چند ساعته برای بازدید را باعث می‌شود.
#تایسیز

نوع سفر:
تاریخ سفر: