Close
تخت جمشید (پرسپولیس)
Amin
نقدها:
گزارش
آرامگاه اردشیر دوم و سوم
توصیه شده توسط کاربر

آرامگاه اردشیر دوم و سوم در تخت جمشید قرار گرفته است. داخل این مقبره ها چندین تابوت سنگی قرار دارد که درب تابوتها را شکسته اند و داخل آنها را خالی کرده اند .اردشیر اول و دوم از شاهان هخامنشیان بوده اند.

نوع سفر:
تاریخ سفر: