Close
باغ کتاب تهران
Ehsantrips
نقدها:
گزارش
باغ کتاب بی روح!
توصیه شده توسط کاربر

باغ کتاب تهران یکی از مجموعه های فرهنگی جدید در تپه های عباس آباد است که بنظر می رسد هزینه زیادی برای ساخت آن هزینه شده است اما واقعا با چه هدفی این هزینه صورت گرفته است؟ بطور کلی این مجموعه دو بخش دارد که یکی برای کودکان و بخش دیگر برای بزرگسالان است. بخش عمده ای از بازی ها و سرگرمی ها نیز مربوط به کودکان است. شاید تنها چیز جذاب این مجموعه برای من فقط کتاب فروشی آن بود و بس! بقیه چیزها همه مصنوعی و بی روح بود.

نوع سفر:
تاریخ سفر: