صحبت های شیرین مرحوم اولیکی در منزل بهشتی اصفهان

4.9
از 15 رای

در یک برنامه اصفهان گردی از مسجد جامع اصفهان بازدید کردیم و سپس به دیدار عصارخانه جمالی و منزل قدیمی عباس بهشتی رفتیم که هردو در نزدیکی مسجد جامع بودند .

راهنمای میراث فرهنگی توضیحات مربوط به مسجد جامع را ارائه می دهد و در منزل عباس بهشتی ، مرحوم بهرام اولیکی از معماران بناهای قدیمی اصفهان ، داستان خانه را به صورت شیرینی بیان می کند .
این مستند اصفهان گردی را در سه قسمت  تقدیم حضورتان می کنم .