اصفهان گردی: مسجد سید، حمام علی قلی آقا و سرای بدیع

4.5
از 10 رای