اینجا بزرگترین آیینه خداوند است

5
از 3 رای

حیاط Uyuni یک شهر در جنوب غربی بولیوی است. در این منطقه کشاورزی کم است زیرا منابع آب کمیاب و تا حدودی شور هستند.

Uyuni در درجه اول به عنوان یک دروازه برای گردشگران بازدید از بزرگترین آپارتمان نمک، محوطه نمکی Uyuni خدمت می کند. هر ساله حدود 60000 بازدید کننده از سراسر جهان دریافت می کنند. این شهر همچنین به عنوان یک دروازه برای تجارت و عبور از ترافیک داخل و خارج از بولیوی از و به شیلی عمل می کند و یک مرکز گمرک و مهاجرت وجود دارد.